سعی کنید این شعر را با صدای بلند بخوانید و اگر توانستید هر کلمه از این شعر را به درستی تلفظ کنید مطمئن باشید زبان انگلیسی را بهتر و روان تر از ۹۰ درصد انگلیسی زبان ها در سراسر جهان صحبت می کنید.

برخی معتقدند که این شعر یکی از سخت ترین چالش های موجود در زبان انگلیسی ست. شخصا با تلفظ و خواندن بعضی از قسمت های این شعر مشکل دارم.

نام این شعر « The Chaos » است و در اصل توسط نویسنده ی هلندی Gerard Nolst Trenité برای اثبات بی نظمی شدید موجود در زبان انگلیسی نوشته شده است. ترجمه فارسی عنوان شعر هم « هرج ومرج یا بى نظمى کامل » است.

The Chaos of Gerard Nolst Trenitéاین شعر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و آن ها را به چالش بکشید.